FANDOM


List of presidents of Republic of Rome Edit

Number President Period of office Party
1 Gordana Siljanovska Davkova 24.06.2019-30.06.2019 'VMRO'DPMNE
2 Nikola Dimitrov 01.07.2019-13.07.2019 SDSM
3 Darko Pancev 15.07.2019-29.07.2019 VMRO DPMNE
- Gligor Gjoshev 01.08.2019-12.09.2019 Indepent
4 Jovan Jaulevski 14.09.2019-07.10.2019 'VMRO'DPMNE
5 Jakov Uzunovski Stojancev 09.10.2019-25.10.2019 SDSM
- Jagoda Shahpaska 27.10-16.11.2019 SDSM
6 Martin Pavlov 17.11.2019-incumbent VMRO DPMNE
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.